Selecteer een pagina

Studio MOOS

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Studio MOOS Marketing | Juni 2020

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Studio MOOS Marketing: opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Aanbod: alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Studio MOOS Marketing.
 3. Content: geheel aan informatie of inhoud, waaronder teksten, foto’s en video’s, dat gecreëerd wordt om al dan niet op websites, social mediakanalen en andere (online) media geplaatst te worden.
 4. Opdracht: de dienst en/of het product dat door Studio MOOS Marketing geleverd zal worden.
 5. Klant: de persoon of personen waarmee Studio MOOS Marketing een overeenkomst gesloten heeft, opdrachtgever en tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Studio MOOS Marketing en Klant.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 8. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop door Studio MOOS Marketing een van haar diensten uitvoert.

Artikel 2: Toepassing 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Studio MOOS Marketing en Klant.
 2. Als Klant voorwaarden stelt die niet voorkomen in, of die afwijken van, deze algemene voorwaarden, dan zijn deze alleen bindend als ze door Studio MOOS Marketing uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbod 

 1. Studio MOOS Marketing doet een aanbod door deze telefonisch of schriftelijk aan Klant te melden.
 2. Het aanbod is 14 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, in de opdracht en/of in de prijzen van grondstoffen of in te kopen diensten. Studio MOOS Marketing zal Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Aanvaarding

 1. Klant dient expliciet akkoord te geven op het aanbod, door deze per e-mail te bevestigen.
 2. Wanneer Klant niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel ermee instemt, of de indruk wekt, dat Studio MOOS Marketing werk verricht binnen de opdracht, dan wordt het aanbod alsnog als akkoord beschouwd.
 3. Studio MOOS Marketing behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Studio MOOS Marketing onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
 4. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als allebei de partijen daarmee schriftelijk instemmen. Studio MOOS Marketing kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 1. Studio MOOS Marketing vermeldt in haar aanbod en deze algemene voorwaarden welke werkzaamheden zij zal verrichten in het kader van de opdracht.
 2. Studio MOOS Marketing spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal Studio MOOS Marketing de belangen van Klant naar beste weten behartigen en zal zij handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
 3. Studio MOOS Marketing mag voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken. Met betrekking tot deze derden treedt Studio MOOS Marketing op als tussenpersoon en aanspreekpunt. Studio MOOS Marketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van deze derden.
 4. Studio MOOS Marketing hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 5. Studio MOOS Marketing kan met Klant gezamenlijk deadlines en/of andere afspraken overeenkomen, die ook afhankelijk zijn van de mate van inspanning van Klant. Deadlines kunnen wijzigen door een doen of nalaten van Klant. Studio MOOS Marketing houdt zich het recht voor om deadlines of afspraken, in overleg, te verplaatsen.

Artikel 6: Verplichtingen Klant

 1. Klant verplicht zich om de omstandigheden voor Studio MOOS Marketing zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 2. Klant zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder valt ook het op tijd en juist informeren van Studio MOOS Marketing.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal Klant zorgen voor de benodigde informatie, toestemming, licenties of geschikte materialen om de opdracht uit te kunnen voeren. De eventuele kosten daarvoor komen voor rekening van Klant. Klant zal deze informatie, toestemming, licenties, materialen en eventuele extra instructies op tijd en voldoende duidelijk en volledig aan Studio MOOS Marketing aanleveren.
 4. Wanneer Klant de benodigde zaken niet op tijd, niet duidelijk of onvoldoende volledig aanlevert, kan dit de uitvoering van de opdracht vertragen. In dat geval komen partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen.
 5. Studio MOOS Marketing is niet verplicht aangeleverde instructies of informatie op juistheid te controleren.
 6. Wanneer Klant zijn verantwoordelijkheden uit dit artikel niet nakomt, heeft Studio MOOS Marketing het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Kennismaking 

 1. Studio MOOS Marketing voert, indien overeengekomen, een kennismakingsgesprek, al dan niet tegen een nader overeengekomen vergoeding.
 2. In dergelijke gesprekken krijgt Klant de mogelijkheid om zijn vraag voor te leggen aan Studio MOOS Marketing. Vervolgens doet Studio MOOS Marketing, indien van toepassing, een voorstel aan Klant. Ook heeft Klant de mogelijkheid om vragen te stellen.
 3. De gesprekken kunnen zowel online, via videochat, als offline of telefonisch plaatsvinden. Partijen komen dit onderling nader overeen.
 4. Adviezen opgesteld door Studio MOOS Marketing, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt.

Artikel 8: Contentstrategieën

 1. De contentstrategie stelt Studio MOOS Marketing in samenwerking met Klant op.
 2. Studio MOOS Marketing zal, voordat zij start aan de contentstrategie en het bijbehorende plan, een intakegesprek voeren met Klant.
 3. Studio MOOS Marketing zal vervolgens de huidige situatie van Klant op gebied van social media analyseren. Het strategieplan en haar bevindingen zal zij aan Klant leveren middels schriftelijk rapport. Dit rapport kan, indien gewenst, telefonisch besproken worden met Klant.
 4. Indien overeengekomen, kan het het strategieplan dienstdoen als basis voor het verdere social mediabeheer door Studio MOOS Marketing, conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
 5. Strategieën opgesteld door Studio MOOS Marketing, geven geen garantie op het behalen van de resultaten of doelen die Klant voor ogen staan. Resultaat is onder andere afhankelijk van de uitvoering en bewegingen in de markt. Dit geldt ook indien Studio MOOS Marketing dergelijke strategieën voor Klant gaat uitvoeren.

Artikel 9: Social media beheer

 1. Studio MOOS Marketing biedt op haar website verscheidene pakketten aan voor haar social mediabeheer op maandelijkse basis en het maken van een WordPress website en content ten behoeve van de social media van Klant.
 2. Studio MOOS Marketing meldt in alle gevallen vooraf duidelijk aan Klant welke werkzaamheden zij zal verrichten.
 3. Op haar website geeft Studio MOOS Marketing vooraf duidelijke informatie over welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor social mediabeheer vallen, onder meer met betrekking tot een intakegesprek, de wijze van overleg met Klant, de creatie van content, de hoeveelheid geplaatste content en de frequentie van plaatsing.
 4. De inhoud en kwaliteit van het social mediabeheer door Studio MOOS Marketing is deels afhankelijk van de mate van inzet door Klant.
 5. Het social mediabeheer wordt aangegaan als abonnement voor onbeperkte tijd. Het social mediabeheer kan maandelijks door Klant worden opgezegd voor de 21edag van de voorgaande kalendermaand.
 6. Uiterlijk voor de 21edag van de kalendermaand, voorafgaand aan de kalendermaand waarin Studio MOOS Marketing werkzaamheden gaat verrichten, dient Klant alle eventuele teksten, afbeeldingen en/of video’s en overige informatie die nodig is voor het social mediabeheer aan Studio MOOS Marketing aangeleverd te hebben.
 7. Studio MOOS Marketing ontwikkelt alle overeengekomen content voor het social mediabeheer, tenzij deze (deels) wordt aangeleverd door Klant zelf.
 8. Iedere 14 dagen levert Studio MOOS Marketing een contentkalender en de door haar gecreëerde content aan Klant.
 9. Klant mag na ontvangst van de content en de contentkalender eenmaal feedback geven en kleine wijzigingen laten aanbrengen, die Studio MOOS Marketing zal verwerken.
 10. Wanneer Klant de input of feedback niet op tijd aanlevert, kan dit tot gevolg hebben dat Studio MOOS Marketing geen content plaatst, of deze later plaatst dan afgesproken. Klant heeft in dat geval geen recht op enige korting of restitutie.

Artikel 10: Content aangeleverd door Klant

 1. Studio MOOS Marketing is niet aansprakelijk voor fouten in de door Klant aangeleverde input, content en informatie. Studio MOOS Marketing biedt aan om de aangeleverde content te controleren op juistheid.
 2. Klant vrijwaart Studio MOOS Marketing voor alle schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door Klant aangeleverde content, input en informatie.
 3. Voor zover in de door Klant aangeleverde content sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Klant zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.
 4. Studio MOOS Marketing heeft het recht te weigeren content van Klant te plaatsen als deze niet past binnen de regels van het social mediaplatform, niet past binnen de wettelijke kaders of op een andere manier naar de mening van Studio MOOS Marketing:  
 • discriminerend is met betrekking tot uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
 • oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of (een link naar) pornografisch materiaal of pornografische websites bevat;
 • illegale activiteiten bevordert of pleegt;
 • kettingbrieven, junk mail of spam bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden; of
 • op enig andere wijze door Studio MOOS Marketing indiscreet of incorrect wordt bevonden.

 

Artikel 11: Website – ontwikkeling en onderhoud

 1. Studio MOOS Marketing zal bij het bouwen van een website Klant adviseren over de beste invulling van de website, maar geeft daarbij nadrukkelijk geen garanties. Klant blijft verantwoordelijk voor de door hem gemaakte keuze.
 2. Studio MOOS Marketing bouwt de website in principe in opensourcesoftware en installeert daarbij de benodigde plug-ins.
 3. Klant en Studio MOOS Marketing komen nadere data overeen voor een intakegesprek en de levering van een eerste opzet van de website.
 4. Na levering van de eerste opzet van de website mag Klant binnen 5 werkdagen wijzigingen laten aanbrengen en feedback geven, die Studio MOOS Marketing zal verwerken.
 5. Studio MOOS Marketing levert een eindversie van de website binnen 10 werkdagen na verzending van de eerste opzet, tenzij anders overeengekomen.
 6. Indien Klant wenst dat er content en andere informatie op de website geplaatst wordt, dient Klant deze tijdig, uiterlijk voor levering van de eindversie, aan Studio MOOS Marketing aan te leveren.
 7. Op door Klant ten behoeve van de website aangeleverde content, is artikel 9 van deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
 8. Onderhoud door Studio MOOS Marketing omvat tevens het updaten van de door Studio MOOS Marketing geïnstalleerde plug-ins.
 9. Fouten in de website ontstaan door wijzigingen aan de plug-ins of de website door Klant, komen voor eigen rekening en risico van Klant.
 10. Klant vrijwaart Studio MOOS Marketing voor enige aansprakelijkheid omtrent de website en hetgeen op de website is geplaatst.

 

Artikel 12: Website – domeinnaam, hosting en storing

 1. Op haar website vermeldt Studio MOOS Marketing vooraf duidelijk welke producten of diensten binnen een bepaald pakket voor hosting en onderhoud van een website vallen.
 2. Klant kan een domeinnaam laten registreren door Studio MOOS Marketing, die zal optreden als registrar. Klant is in beginsel na de registratie zelf de domeinnaamhouder en verantwoordelijk voor de domeinnaam en de website, tenzij anders overeengekomen.
 3. Klant dient de jaarlijkse vergoeding voor de domeinnaam te voldoen. Indien deze niet tijdig wordt voldaan, komt de domeinnaam te vervallen.
 4. Klant kan Studio MOOS Marketing verzoeken de registratie van de domeinnaam over te dragen aan een andere registrar. In dat geval is Studio MOOS Marketing gerechtigd hiervoor een redelijke onkostenvergoeding in rekening te brengen.
 5. Klant vrijwaart Studio MOOS Marketing voor enige aansprakelijkheid omtrent de geregistreerde domeinnaam en hetgeen op de website met deze domeinnaam wordt geplaatst.
 6. Met betrekking tot up- en downtime en hosting van de website, zijn de algemene voorwaarden en SLA van Trans-IP zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst.
 7. Studio MOOS Marketing kan geen garanties geven met betrekking tot uptime en de maximale hersteltermijn voor de hosting in het geval van een storing of noodzakelijk onderhoud. Klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up van zijn gegevens.
 8. In geval dat er complicaties zijn in de werking van de website of de website (tijdelijk) onbereikbaar is, kan Klant dit melden aan Studio MOOS Marketing. Studio MOOS Marketing zal zich inzetten om binnen 12 uur na melding tot een oplossing te komen.

Artikel 13: Vergoeding 

 1. Als er door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Studio MOOS Marketing gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. In geval er niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Studio MOOS Marketing een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Wanneer Klant de opdracht wijzigt of om extra werkzaamheden vraagt, wordt hiervoor het gebruikelijke uurtarief van Studio MOOS Marketing gerekend.
 4. Als aannemelijk is dat Studio MOOS Marketing hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Studio MOOS Marketing dit doorberekenen aan Klant.
 5. Voorwaarden van social mediaplatformen kunnen wijzigen, waardoor hogere kosten gemaakt moeten worden voor de overeengekomen werkzaamheden. Deze kosten worden doorberekend aan Klant.
 6. Alle door Studio MOOS Marketing genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14: Betalingsvoorwaarden

 1. Studio MOOS Marketing stuurt voor het door Klant verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
 3. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Klant geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden van Studio MOOS Marketing. Klant heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
 4. Studio MOOS Marketing kan deelfacturen sturen of een aanbetaling verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Bij opdrachten die meer dan een maand in beslag nemen, kan Studio MOOS Marketing iedere 14 dagen factureren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Studio MOOS Marketing is dan ook gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €90,-.

Artikel 15: Ontbinding en opschorting

 1. Wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Studio MOOS Marketing de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Studio MOOS Marketing zal Klant hiervan eerst op de hoogte stellen.
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Studio MOOS Marketing is mogelijk en zal schriftelijk gebeuren binnen de opzegtermijn van één kalendermaand.
 3. Indien Klant niet tijdig de benodigde informatie of materialen voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Studio MOOS Marketing gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 4. Wanneer Studio MOOS Marketing ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht en de overeenkomst beëindigd wordt, dan zal Studio MOOS Marketing de kosten en vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
 5. Studio MOOS Marketing is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer gedragingen of uitlatingen van Klant leiden tot overtreding van wet- of regelgeving, of de regels van het social mediaplatform waarop Studio MOOS Marketing namens Klant content plaatst. Als Klant door een doen of nalaten van Klant wordt verwijderd van een social mediaplatform, kan Studio MOOS Marketing ook de overeenkomst ontbinden. In deze gevallen is er geen opzegtermijn en is Studio MOOS Marketing geen schadevergoeding of andere betaling verschuldigd aan Klant.
 6. Partijen zijn, over en weer, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen wanneer de andere partij faillissement heeft aangevraagd, surséance van betaling heeft aangevraagd of onder curatele staat.
 7. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, geschiedt schriftelijk.

Artikel 16: Intellectueel eigendomsrecht 

 1. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle, al dan niet in het kader van de opdracht, door Studio MOOS Marketing ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, waaronder content, strategieën en/of presentaties, berust bij Studio MOOS Marketing.
 2. Klant mag geen rechten van intellectueel eigendom op door Studio MOOS Marketing ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken registreren of laten registreren zonder uitdrukkelijke toestemming van Studio MOOS Marketing.
 3. Studio MOOS Marketing verleent aan Klant licentie voor de in het kader van de opdracht vervaardigde content. Met deze licentie mag Klant de content verveelvoudigen en openbaar maken op de tussen partijen overeengekomen platforms en/of websites. De werken mogen zonder toestemming van Studio MOOS Marketing niet elders gepubliceerd worden.
 4. Klant mag geen wijzigingen of bewerkingen doorvoeren in de geleverde werken, tenzij anders overeengekomen.
 5. Bij openbaarmaking van de werken dient de naam van Studio MOOS Marketing vermeld te worden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Klant niet zijn eigen licentie overdragen. De licentie komt bij faillissement van Klant te vervallen.
 7. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van Studio MOOS Marketing, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
 8. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. Studio MOOS Marketing kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 2. De aansprakelijkheid van Studio MOOS Marketing overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Studio MOOS Marketing gedekt wordt. Indien een opdracht een langere looptijd heeft dan 6 maanden, overstijgt de aansprakelijkheid van Studio MOOS Marketing nooit meer dan het factuurbedrag van de laatste 6 maanden, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Studio MOOS Marketing gedekt wordt.
 3. Studio MOOS Marketing biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
 4. Studio MOOS Marketing is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Studio MOOS Marketing is uitgegaan van door of vanwege Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Studio MOOS Marketing is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Klant.
 6. Studio MOOS Marketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Studio MOOS Marketing.
 7. Studio MOOS Marketing heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken.
 8. Klant vrijwaart Studio MOOS Marketing tegen en stelt Studio MOOS Marketing schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
 9. Klant is altijd aansprakelijk voor portretten die door of namens Klant worden openbaar gemaakt. Klant vrijwaart Studio MOOS Marketing van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.
 10. Na levering van digitale bestanden, dient Klant zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Studio MOOS Marketing niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.
 11. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet wanneer de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio MOOS Marketing.

 

Artikel 18: Klachten

 1. Klachten over werkzaamheden van Studio MOOS Marketing en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan Studio MOOS Marketing te worden gemeld.
 2. Studio MOOS Marketing zal zich inzetten de best mogelijke oplossing met Klant te bereiken.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

Artikel 19: Overige bepalingen

 1. Studio MOOS Marketing mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Studio MOOS Marketing aan Klant medegedeeld.
 3. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 4. Op alle rechtsverhoudingen tussen Studio MOOS Marketing en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 5. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Neem vrijblijvend contact op!

Ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden!

+31 6 37 30 60 62

info@studiomoosmarketing.nl

Laat een berichtje achter

×